Planit Geologia Kto wykonuje badania geotechniczne?

Kto wykonuje badania geotechniczne?

Kto wykonuje badania geotechniczne? post thumbnail image

Osoby planujące zakup działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego często zastanawiają się, czy konieczne jest badanie geotechniczne terenu oraz kto może je wykonać. Pomimo tego, że przepisy w tym zakresie są dosyć niespójne, to bez takiej ekspertyzy trudno może być uzyskać pozwolenie na budowę. Z tego względu, warto poszukać odpowiedniego specjalisty, który przeprowadzi prace badawcze i wyda stosowną opinię. Kto może wykonywać badania geotechniczne i czy musi posiadać specjalne uprawnienia?

Firmy wykonujące usługi geologiczne i geotechniczne

Na krajowym rynku funkcjonują wyspecjalizowane podmioty, świadczące usługi z zakresu geologii i geotechniki. Ogólnie rzecz ujmując, geologowie zajmują się badaniem budowy Ziemi i analizą procesów geologicznych. Jednak, w tej grupie zawodowej istnieje szereg różnych specjalizacji, np. geolog górniczy, którego zadaniem jest m.in. poszukiwanie złóż http://geomain.pl/plan-ruchu-zakladu-gorniczego, badania złożowe oraz dokumentacja złóż http://geomain.pl/decyzja-srodowiskowa. Geologowie niezbędni są także w branży budowlanej. Badają oni strukturę geologiczną oraz określają rodzaj i skład gleby na terenach gdzie planowane są inwestycje. Czynności te wchodzą w zakres badań geotechnicznych. Nie każda jednak osoba z wykształceniem geologicznym posiada uprawnienia do wykonywania tego typu ekspertyz.

Uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia badań geotechnicznych

Decyzję o wykonaniu badań geotechnicznych gruntu i wód podziemnych na terenie działki przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego lub innego obiektu, może podjąć np. architekt. Jednak, nie jest on osobą uprawnioną do wykonania takiej ekspertyzy. Badanie geotechniczne może wykonać osoba posiadająca tytuł geotechnika lub geologa z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Oba tytuły uprawniają do ekspertyz gruntów przeznaczonych pod budowle z I i II kategorii geotechnicznej. Pierwsza z nich obejmuje proste warunki gruntowe, z jednorodnymi warstwami i dotyczy niedużych obiektów budowlanych, takich jak jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Drugą kategorię stanowią obiekty posadowione w złożonych warunkach gruntowych, które wymagają ilościowej i jakościowej analizy danych geotechnicznych. W skład tej grupy wchodzą m.in. fundamenty bezpośrednie i głębokie, czy ściany oporowe. Do wykonania badania w ramach III grupy geotechnicznej uprawniony jest wyłącznie geotechnik. Kategoria ta obejmuje obiekty posadowione w skomplikowanych, często niekorzystnych warunkach gruntowych i o nietypowym charakterze. Obejmuje to m.in. miejsca, gdzie występują szkody górnicze, zjawiska krasowe, czy osuwiska. Badań geotechnicznych w ramach kategorii III wymaga budowa takich obiektów jak np. elektrownie, zakłady chemiczne, tamy wodne, czy wykorzystanie pod budowę terenów pokopalnianych. Dlatego, przydatne może być tutaj doświadczenie firm, specjalizujących się w badaniach geotechnicznych na potrzeby górnictwa i działających w szeroko pojętej specjalizacji pod nazwą geologia kopalin http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza. Zarówno osoby z uprawnieniami geologa, jak i geotechnika mogą wykonywać jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto, wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców w tych dziedzinach zatrudniają firmy oferujące kompleksowe usługi geologiczne, takie jak: geologia techniczna, strukturalna i kartograficzna, hydrogeologia oraz geologia złożowa.

Kiedy potrzebne są badania geotechniczne?

Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, to jeszcze kilka lat temu badania geotechniczne były obowiązkowe wyłącznie w przypadku obiektów posadowionych na gruntach o skomplikowanej budowie hydrogeologicznej. Od roku 2012 organ wydający zezwolenie na budowę może żądać przedmiotowej ekspertyzy również w przypadku prostych warunków gruntowych. Taki wymóg pojawia się też czasem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od tego, decyzję o sporządzeniu badań geotechnicznych może podjąć architekt. Jednak, najczęściej to w interesie inwestora jest wykonanie takich badań. Niektóre osoby decydują się zlecić analizę jeszcze przed zakupem działki. Może się bowiem okazać, że grunt na danym terenie nie jest nośny, a posadowienie na nim domu wiązać się będzie ze sporym ryzykiem lub dużym nakładem kosztów. Podobnie, w przypadku budowy domów podpiwniczonych lub podziemnych garaży. Zlokalizowane zbyt płytko wody gruntowe mogą powodować zalewanie tych pomieszczeń, a ich zabezpieczenie wymaga kosztownej hydroizolacji. Dobrym obyczajem wśród sprzedających działki budowlane jest przekazywanie stronie kupującej kompletu dokumentacji wraz z badaniem geotechnicznym gruntu. Niestety, nie jest to praktyka powszechna. Poza tym, niekiedy warto powtórzyć badanie, zwłaszcza gdy pojawiają się jakieś wątpliwości. Od tego, czy badanie zostanie przeprowadzone właściwie, zależy przecież bezpieczeństwo użytkowania budynku. Często spotyka się domy z pękającymi ścianami lub naruszoną konstrukcją nośną. Dodatkowo, badanie geotechniczne pozwala wytypować miejsce na działce, gdzie grunt jest najbardziej stabilny oraz określić wielkość, rodzaj i głębokość fundamentów. Natomiast, gruntowne badanie hydrogeologiczne zalecane jest przed podjęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.