Planit Prawo Co oznacza upadłość konsumencka? 

Co oznacza upadłość konsumencka? 

Co oznacza upadłość konsumencka?  post thumbnail image

Funkcjonowanie w relacjach gospodarczych może skutkować powstaniem zadłużenia, którego nie da się spłacić. W tej sytuacji mamy często do czynienia z upadłością przedsiębiorstwa. Jednakże, problemy ze spłatą długów w coraz to większym stopniu dotykają osoby fizyczne. W tym przypadku wybawieniem może być upadłość konsumencka. Co oznacza ten termin? Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Jak przebiega procedura? Jakie są korzyści z ogłoszenia upadłości?

Co oznacza termin upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to specjalna procedura sądowa, dotycząca zadłużenia osób mających status konsumenta. Co do zasady dotyczy to osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem wszczęcia procedury jest ułatwienie spłaty zadłużenia osobom, które od co najmniej 3 miesięcy nie są w stanie regulować swoich długów. Oddłużenie polega na zaspokojeniu wierzycieli z majątku należącego do dłużnika i umorzeniu części lub całości zadłużenia. Procedura związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej rozpoczyna się na podstawie wniosku złożonego do sądu przez dłużnika lub jego wierzyciela. Pomocy przy składaniu wniosku można szukać na podstawie ogłoszeń kancelaria prawna – upadłość konsumencka.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może zgłosić każda osoba, posiadająca problem ze spłatą swoich zobowiązań od ponad 3 miesięcy. Przy tym, niewypłacalność nie musi być skutkiem tzw. czynników niezależnych (np. utrata pracy lub choroba), ale może być nawet efektem działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa. Co oznacza upadłość konsumencka? Składający wniosek zadłużony nie musi podawać powodów swojej niewypłacalności. Do niedawna osoby prowadzące działalność gospodarczą miały ograniczone możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej. Były one zobowiązane, aby w terminie 14 dni od momentu stania się niewypłacalnym, przeprowadzić upadłość firmy jednoosobowej lub konieczny był upływ co najmniej 10 lat od momentu, kiedy taki wniosek był wymagalny. W marcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe, która sprawiła, że z ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą łatwiej skorzystać osoby prowadzące w przeszłości działalność gospodarczą. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy w wymaganym terminie ogłoszona została upadłość firmy, po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były przedsiębiorca może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Przepisy te w znacznym stopniu zrównały sytuację osób nieprowadzących działalności gospodarczej z przedsiębiorcami. 

Zobacz koniecznie:

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma na celu pomoc osobie niewypłacalnej w uwolnieniu się od zadłużenia, jak również spłatę należności na rzecz wierzycieli. Dlatego wszelki majątek dłużnika jest oddany pod zarząd syndyka. W pierwszym etapie syndyk ustala jaki majątek posiada osoba zgłaszająca upadłość. Osoby nieposiadające żadnego majątku mogą liczyć na częściowe lub nawet całkowite umorzenie długów. Następnie, syndyk sporządza listę wierzycieli i stara się spieniężyć składniki majątku, tak aby zaspokoić wierzytelności. Co ważne, dłużnik ma prawo do zatrzymania części środków niezbędnych do wynajęcia mieszkania lub prowadzenia pracy. Na podstawie ustaleń syndyka sąd wydaje orzeczenie o planie spłaty długów. Jest to harmonogram określający wysokość oraz terminy spłat, które dłużnik ma regulować na rzecz wierzycieli. Plan spłat zwykle obejmuje okres 12, 24 lub 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja umyślnego spowodowania zadłużenia, gdzie plan spłat może obejmować nawet 7 lat. Postępowanie w sądzie trwa zazwyczaj kilka lat. Może się ono zakończyć szybko, w sytuacji gdy sąd umorzy większość zadłużenia, bazując na wyjątkowo trudnej sytuacji dłużnika i braku majątku do spieniężenia.

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia znają dobrze problem nękania telefonami przez windykatorów lub stres związany z zajęciem komorniczym. W takich chwilach wydaje się, że sytuacja jest bez wyjścia, gdyż dług na skutek odsetek karnych stale narasta. Wyjściem z tej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które wstrzymuje wszelkie windykacje i postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika. Wstrzymane jest także naliczanie odsetek karnych od przeterminowanych zobowiązań. Dodatkowo, oznacza to koniec przykrych telefonów i wizyt w domu oraz nieustannego strachu w związku z narastającym zadłużeniem. Oczywiście, trzeba uwzględnić fakt, że sąd w pierwszej kolejności będzie się starał spieniężyć majątek posiadany przez dłużnika i w ten sposób zaspokoić wierzycieli. Może to wiązać się z koniecznością sprzedaży domu, mieszkania lub samochodu. Sąd ma jednak obowiązek zapewnić bankrutowi środki na wynajęcie mieszkania. Nie warto zatem obawiać się złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Najczęściej decyzja o złożeniu wniosku jest początkiem nowego życia, tym bardziej jeśli sąd zdecyduje o częściowym lub całkowitym umorzeniu zadłużenia. Prowadząca sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej kancelaria na pewno pomoże złożyć wniosek w sądzie i przeprowadzić procedurę jak najkorzystniej dla osoby zadłużonej. 

Related Post

Czynności notarialne

Czynności notarialneCzynności notarialne

Czynności notarialne: Notariusze pełnią fundamentalną rolę w naszym społeczeństwie, ale ich rola i zakres działania często pozostają niezrozumiałe dla większości ludzi. Od zaświadczania autentyczności dokumentów po pomoc w transakcjach nieruchomościami,